Tudnivalók | Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Bevezetés

 

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy az adatkezelő a jelen weboldal látogatásával, használatával összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

 

 

 1. Az Adatkezelő

 

Név: Wandera Kft.

Székhelye: 6726 Szeged, Cinke utca 1/5.,

Telephelye: 2360 Gyál; Árpád utca 13.

Cégjegyzékszám: 06 09 007340,

Adószám: 12637182-2-06,

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága,

Elektronikus levelezési címe: info@anderella.hu

Telefonszám: +3670/533 2572

Képviseli: dr. Ézsiás-Baka Andrea

Képviselő elérhetősége: +3670/533 2572

 

 

 1. Alapvető fogalmak

 

 • Wandera Kft: WANDERA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Cinke utca 1/5.). Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki az 2.2. pontban meghatározott Honlapot üzemelteti és a Honlapot megtalálható szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő).

 

 

 • Webáruház: a Wandera Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

 

 • Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a Szolgáltatóval kapcsolatba lép.

 

 • Ügyfél: megrendelés alapján a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybevevő.

 

 • Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó, Ügyfél

 

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

 

 • Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.

 

 • Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.

 

 • Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.

 

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 • Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

 

 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 • Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

 • Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.

 

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

 

 • A jelen Adatvédelmi tájékoztató a hatálybalépésének a napja a Honlapon történő közzétételének napja. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

 

 • A Wandera Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A Wandera Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

 

 • Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 

 • A Wandera Kft. Különleges adatot nem kezel.

 

 • A Wandrea Kft. szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak, így különösen az alábbiakat:

 

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

 

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

 • Jogszerűség elve: adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

 

 • Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: adatkezelő biztosítja, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

 • Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Adatkezelő a célokkal össze nem egyeztethető módon az adatokat nem kezeli. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

 • Adattakarékosság elve: adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

 • Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

 

 • Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

 • Integritás és bizalmas jelleg elve: adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

 

 • Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

 

 

 1. Adatkezelés a Honlapon történő regisztráció kapcsán

  

 • A Honlap Felhasználói tudomásul veszik, hogy a Webáruház egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

 

 • A regisztrált felhasználónak lehetősége van a megtekintett termékeket kosárba tenni és a kijelentkezést követően későbbiekben is elérni.

 

 • A regisztrációt megelőzően a checkbox kijelölésével a Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, elfogadja és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

 • A regisztráció során az alábbi adatok megadás szükséges:
 • az érintett E-mail címe
 • jelszó

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 

 • A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a Regisztráció során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik. A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése.

Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

 

 • Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználó azonosítása

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

 

 • A kezelt adatok köre és célja:

 

e-mail cím

Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.

felhasználó név

Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.

jelszó

Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.

azonosító

Technikai művelet végrehajtása

regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása

érintett regisztrációkori IP-címe.

Technikai művelet végrehajtása

 

 • Az adatkezelés időtartama:
 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a regisztráció törléséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 24 hónap.

 

 • A Wandera Kft. a Felhasználó adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság szerverén tárolódik. A Felhasználó adataihoz kizárólag a Wandera Kft. munkatársa és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

 

 • Az Érintettek jogainak ismertetése:

Az Érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Wandera Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.
 • Elektronikus úton: info@anderella.hu
 • Telefonon: +3670/533 2572

 

 

 1. Webáruház igénybevétele során történő adatkezelés

 

 • A Webáruház szolgáltatásaink igénybe vétele során (továbbiakban: Megrendelés) az alábbi adatok megadás szükséges:
 • az érintett E-mail címe
 • az érintett teljes neve, azaz a vezeték és keresztneve
 • az érintett telefonszáma
 • az érintett lakcíme
 • szállítási cím

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 

 • A szolgáltatás igénybevevő garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a Megrendelés során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik. A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

 

 • Az adatkezelés célja:
 • szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
 • minőségi kifogások kezelése

 

 • Az adatkezelés jogalapja:
 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • az Eker. tv. 13/A. § (1) és (2) és (3) bekezdése, mely szerint
 • az adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 • az adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 • az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 • az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, amely szerint az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése amely szerint könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 • A kezelt adatok köre és célja:

 

az érintett E-mail címe,

érintett azonosítása, kapcsolattartás

az érintett teljes neve, azaz a vezeték és keresztneve,

érintett azonosítása, szerződés teljesítése, számlázás

az érintett telefonszáma,

kapcsolattartás

az érintett lakcíme,

szerződés teljesítése, számlázás

bankszámlára történő banki átutalás esetén az érintett bankszámlaszáma, banki adatok.

szerződés teljesítése, számlázás

esetlegesen:

minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv

minőségi kifogás kezelése

 

 • Az adatkezelés időtartama:
 • az adatkezelési cél megvalósulásáig,
 • a számviteli kötelezettség teljesítése kapcsán a Számv tv.ben meghatározott időtartam, azaz nyolc év.
 • minőségi kifogás esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében öt év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)
 • a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv esetében annak felvételétől számított 3 év (19/2014 (IV.29.) NGM rend. 4§ (6) bekezdés).

 

 • A Wandera Kft. a Felhasználó adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság szerverén tárolódik. A Felhasználó adataihoz kizárólag a Wandera Kft. munkatársa és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

 

 • Az Érintettek jogainak ismertetése:

Az Érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Wandera Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.
 • Elektronikus úton: info@anderella.hu
 • Telefonon: +3670/533 2572

 

 

 1. Adatfeldolgozó

 

 • Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:
 • honlap üzemeltetése :

Név: Total Studio Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24

Képviselő: Tamás Gergely

Elérhetőség: 06/20/313-90-04

 

 • informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltatás érdekében:

Név: Total Studio Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24

Képviselő: Tamás Gergely

Elérhetőség: 06/20/313-90-04

 

 • könyvelés:

Név: Stimmel F. Cs. Kft

Székhely: 6724 Szeged; Gyöngytyúk utca 22. I/4.

Képviselő: Fekete Csilla

Elérhetőség: 0630/20-582-50

 

 • futárszolgálat, a megrendelt termék kiszállítása érdekében

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Képviselő: Simon Erika

Elérhetőség: Simon.Erika@posta.hu

 

 • Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

 • Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 

 

 1. Adatkezelés biztonsága

 

8.1 Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja, megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

 

 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 

 

 1. Az érintett jogai

 

 • Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az érintett részére jelen Adatvédelmi tájékoztató biztosítja az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

 

 • Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában.

Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

 

 • Érintett helyesbítéshez való joga:

Érintett kérheti pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelőtől. Adatkezelő az érintett kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

 

 • Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (azok másolatát, másodpéldányát) különösen alábbiak esetén feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki:

 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az érintett visszavonja az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

 • Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon  időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

·         az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 

·         az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
 • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 • Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. a. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 • Érintett jogainak biztosítása

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

 • Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Wnadera Kft-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 

 • Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.
 • Elektronikus úton: info@anderella.hu

 

 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Név: Szegedi Törvényszék

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf.408.,

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562-500

 

 

 • Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu