Tudnivalók | ÁSZF

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Wandera Kft. (a továbbiakban: „Eladó”) és Eladó által forgalmazott termékek vevői (a továbbiakban „Vevő”) között létrejött jogviszonyt. Amennyiben Vevő általános szerződési feltételekkel rendelkezik, a szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megfelelőek irányadóak, így Vevő általános szerződési feltételei Eladóra nézve semmiféle jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek.
 2. Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései valamint szerződésben foglalt rendelkezések egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.
 3. A Honlap üzemeltetője a Wandera Kft. (6726 Szeged, Cinke utca 1/5., Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága., Cégjegyzékszám: 06 09 007340, Adószám: 12637182-2-06, email: info@anderella.hu, normál díjas telefonszám: +3670/533 2572). A Wandera Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák és kiegészítők kereskedelmével foglalkozik. A Wandera Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalont: 2360 Gyál, Árpád utca 13. (a továbbiakban: ”Üzlet”).
 4. A Honlap tárhely szolgáltatója a Total Studio Kft. (H-1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24.) email elérhetősége: info@totalstudio.hu.
 5. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a http://www.anderella.hu/ honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) történő közzétételének napja, azaz 2018.október 24. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre és Ügyfélre vonatkoznak. A Vevő a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
 1. A Wandera Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vevő, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogad. A Wandera Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 1. A regisztráció illetve vásárlás során a Vevő, ha a Vevő szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.

 

II. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Vevők a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Wandera Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Wandera Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Wandera Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vevő számára elérhető. A Wandera Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 2. A Wander Kft. a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Wandera Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak a Wandera Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Wandera Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.

 

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A anderella.hu oldalon található on-line regisztrációs folyamat elvégzésével - amely feltétele Vevő e-mail címének megadása - a regisztrált Vevő jogosulttá válik a www.anderella.hu oldalra történő belépésre.
 1. A anderella.hu oldalon bejelentkezve a Vevő jogosult az Eladó által kínált termékek kiválasztására és kosárba helyezésére. Az Eladó által kínált áruk lényeges tulajdonságait a Vevők megtekinthetik az Eladó által kínált áruk bemutató oldalain. A kosárba helyezést követően a Vevő jogosult a kosár tartalmát frissíteni, törölni valamint a megrendelését elküldeni. A megrendelés elküldését követően az Eladó megküldi a Vevő részére a megrendelési lapot, amely tartalmazza a kiválasztott terméket, valamint azok tulajdonságait, továbbá a fizetési feltételeket is.
 1. A Vevő megrendelése esetén az Eladó a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz a visszaigazolás, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vevő nem köteles a terméket megvásárolni.
 1. Eladó 12. pont szerinti visszaigazolása esetén adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között. A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásba megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan iktatja azt irattárában, így az a későbbiekben is hozzáférhető.
 2. A Vevő számára a szerződés a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
 3. A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges
 • Teljes név
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges

16. Eladót mindaddig nem terheli szerződéses kötelezettség, amíg egyértelműen nem nyert igazoltan bizonyítást az a tény, hogy Eladó szállítói Eladó részére szerződésszerű, megfelelően, és határidőben teljesítettek. Az említett rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben Eladónak nem felróható, az Eladó és szállítói között létrejött szerződés vonatkozásában a szerződésszegés. Amennyiben Eladó a szállítójánál bekövetkezett szerződésszegés folytán előre láthatóan nem tud Vevő felé szerződésszerűen teljesíteni, úgy köteles e tényről Vevőt e szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni, valamint a már megfizetett ellenszolgáltatást Vevő részére haladéktalanul visszatéríteni.

17. Eladó fenntartja magának azon jogot, hogy termékein az elvárhatóság keretein belül technikai módosításokat, valamint a termék formáját, színét, és/vagy súlyát érintő módosításokat hajtson végre.

 

IV.  ÁRAK, FIZETÉS, KÉSEDELEM, FIZETÉSI MÓDOK

 1. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Az általunk megnevezett árak nem tartalmazzák a csomagolás és a szállítás költségeit. A csomagolás költségei az árlistában kerülnek rögzítésre. Vevő által igényelt gyorspostai vagy expressz szállítás költségeket a Vevő viseli.
 1. A teljesítés vonatkozásában kiállított számlák kiállításukat követő 3 napon belül esedékesek.
 1. Az ellenszolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor Eladó bankszámláján az jóváírásra kerül, vagy Eladó részére az más formában kiegyenlítésre kerül.
 1. Amennyiben a szerződéskötést követően nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése Vevő fizetési képességeinek hiánya - különösképpen a hitellimit átlépése, ill. kiegyenlítetlen számlák miatt - veszélyeztetve van, úgy Eladó jogosult a szerződés további teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Vevő nem nyújt megfelelő biztosítékot vagy nem teljesíti szerződéses kötelezettségét. Az említett esetben Eladó Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, feltéve, hogy Vevőnek a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt biztosított, és az eredménytelenül eltelt.
 1. Amennyiben Vevő az ellenszolgáltatás megfizetésével késedelembe esik, úgy Eladó jogosult a teljes tartozást lejárttá tenni, ill. megfelelő biztosítéknyújtást követelni.
 2. Vevő késedelme esetén köteles a késedelme esés időpontjától kezdve a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni.
 1. A vevő az alábbi lehetséges fizetési módok közül jogosult választani.
 • Személyesen készpénzben az Üzletben az áru átvételekor.
 • Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg a futárnak (utánvét).
 • Banki átutalással, előre utalással.

 

V. MEGRENDELT ÁRU KÉZBESÍTÉSE, TULAJDONJOG FENNTARTÁS

 1. Kiszállítás valamint személyes átvétel útján van lehetősége a Vevőnek a megrendelt árut kézhez venni. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Személyes átvételre az Üzletben, illetve Szegeden előre egyeztetett helyen van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A székhelyen nincs lehetőség a személyes átvételre.

A termékek kiszállítását a Magyar Posta Futárszolgálat (MPL) futár szolgálata végzi.

 1. Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
 1. A dolog feldolgozása vagy átalakítása nem érinti Eladó tulajdonjogát az értékesített dolgon, és nem keletkeztet kötelezettséget Eladó számára. Ha az értékesített dolog más személy dolgával úgy egyesül vagy vegyül, hogy azokat csak aránytalan károsodás vagy aránytalan költekezés útján vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a keletkezett közös tulajdonon Eladót a ki nem egyenlített vételár erejéig tulajdoni hányad illeti meg.
 1. Vevő fizetési késedelme esetén - függetlenül attól, hogy késedelmét kimentette-e – Eladó 5 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni.

 

VI. SZAVATOSSÁG

 1. Vevő a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.
 2. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója, a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Vevő a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a Vevő általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő által a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. A megrendelt termék hibája esetén Vevő választása szerint – a 30. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termékszavatosság azt jelenti, hogy az Eladó által fogyasztónak eladott ingó termék hibája esetén a Vevő a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VII. KÁRTÉRÍTÉS

 1. Eladó kizárja a szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre, valamint a termék hibája által okozott károkért való felelősségre.
 1. Eladó szerződésszegése következményeként járó kártérítés összege megegyezik azzal a kárral, amely a szerződésszegés következtében Vevőt érte, ideértve az elmaradt hasznot is. Ez a kártérítés nem haladhatja meg azt a kárt, amelyet Eladó a szerződés megkötésének időpontjában előre látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges következményeiről az említett időpontban tudott vagy tudnia kellett.
 1. A szerződésszegésre hivatkozó fél köteles, a körülmények figyelembevételével, minden ésszerű intézkedést megtenni, ami szükséges a szerződésszegésből eredő károk csökkentése érdekében, ideértve az elmaradt hasznot is. Amennyiben elmulasztja megtenni a fenti intézkedéseket, úgy a szerződésszegő fél a kártérítési összeg olyan mértékű csökkentését igényelheti, mint amilyen mértékben a fenti intézkedések a kár bekövetkeztét enyhítették volna.

 

VIII. ELÁLLÁSI JOG

 1. A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Eladóval létrejött szerződéstől.
 1. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten /távollevők között/ megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti az Eladótól a kifizetett összeg visszatérítését.
 1. Termék megrendelése esetén a termék az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 1. Amennyiben Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címekre: Wandera Kft. 2360 Gyál, Árpád utca 13., e-mail: info@anderella.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

 

 1. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 1. Ha a Vevő eláll a szerződéstől Eladó, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 1. Elállás esetén Vevő köteles Eladó számára (Wandera Kft. 2360 Gyál, Árpád utca 13.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Vevő elküldi a terméket.
 1. A termék visszaküldésének költségét Ön viseli.
 1. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be
 1. Csere esetén a termék cseréjének postaköltsége a Vevőt terheli.
 2. Az eladó az elállás miatt egyebek mellett sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem ró a Vevőre.

 

IX. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja.

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Wandera kft

Képviselő: dr. Ézsiás-Baka Andrea

Levelezési cím: 6726 Szeged, Cinke utca 1/5.

Telefonszám (normál díjas): +3670/533 2572

E-mail cím: info@anderella.hu

49. Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

50. Amennyiben a Vevő jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu

51. Amennyiben Vevő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

52. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében

Eladó a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

Vevő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Eladó székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

 • Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

 • Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

53. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

54. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

55. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Kelt.: Szeged, 2018. október 24.

 


 

1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wandera Kft.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

 

 


 

Az ÁSZF-et pdf formátumban innen töltheti le »