Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

Bevezetés

 

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy az adatkezelő a jelen weboldal látogatásával, használatával összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

 

1. Az Adatkezelő

 

Név: Wandera Kft.

Székhelye: 6726 Szeged, Cinke utca 1/5.,

Telephelye: 2360 Gyál; Árpád utca 13.

Cégjegyzékszám: 06 09 007340,

Adószám: 12637182-2-06,

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága,

Elektronikus levelezési címe: info@anderella.hu

Telefonszám: +3670/533 2572

Képviseli: dr. Ézsiás-Baka Andrea

Képviselő elérhetősége: +3670/533 2572

 

2. Alapvető fogalmak

 

2.1.             Wandera Kft: WANDERA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Cinke utca 1/5.). Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki az 2.2. pontban meghatározott Honlapot üzemelteti és a Honlapot megtalálható szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő).

 

2.2.             Honlap: http://www.anderella.hu/

 

2.3.             Webáruház: a Wandera Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

 

2.4.             Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a Szolgáltatóval kapcsolatba lép.

 

2.5.             Ügyfél: megrendelés alapján a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybevevő.

 

2.6.             Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó, Ügyfél

 

2.7.             Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

2.8.             Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

2.9.             Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

 

2.10.         Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.

 

2.11.         Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.

 

2.12.         Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.

 

2.13.         Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

2.14.         Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

2.15.         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

2.16.         Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

 

2.17.         Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

2.18.         Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

2.19.         Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.

 

2.20.         Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

3. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

 

3.1.             A jelen Adatvédelmi tájékoztató a hatálybalépésének a napja a Honlapon történő közzétételének napja. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

 

3.2.             A Wandera Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A Wandera Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

 

3.3.             Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 

3.4.             A Wandera Kft. Különleges adatot nem kezel. 

 

3.5.             A Wandrea Kft. szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak, így különösen az alábbiakat:

 

·      az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete

·      2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

·      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

·      2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

·      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

·      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·      1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

·      19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

 

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

4.1.             Jogszerűség elve: adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

 

4.2.             Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: adatkezelő biztosítja, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

4.3.             Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Adatkezelő a célokkal össze nem egyeztethető módon az adatokat nem kezeli. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

4.4.             Adattakarékosság elve: adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

4.5.             Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

 

4.6.             Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

4.7.             Integritás és bizalmas jelleg elve: adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

 

4.8.             Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

 

 

5. Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

A Vevő köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
E-mail cím Kapcsolattartás. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
 

 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

e-mail útján: info@anderella.hu

telefonon: 0670/ 533-25-72

 

7. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Állandó vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig
Statisztikai, marketing sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 1 hónap - 2 év

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

 

A Honlap Felhasználói tudomásul veszik, hogy a Webáruház egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

 

A regisztrált felhasználónak lehetősége van a megtekintett termékeket kosárba tenni és a kijelentkezést követően későbbiekben is elérni.

 

A regisztrációt megelőzően a checkbox kijelölésével a Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, elfogadja és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

A regisztráció során az alábbi adatok megadás szükséges:

·      az érintett E-mail címe

·      jelszó

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 

A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a Regisztráció során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik. A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése.

Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználó azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.

felhasználó név

Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.
jelszó Azonosítás, regisztráció  lehetővé tétele.
azonosító Technikai művelet végrehajtása
regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása
érintett regisztrációkori IP-címe Technikai művelet végrehajtása

 

 

Az adatkezelés időtartama:

·      az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

·      a regisztráció törléséig,

·      legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 12 hónap.

 

a.                   A Wandera Kft. a Felhasználó adatait nem továbbítja 3. személy részére (kivéve a 8. pontban felsorolt adatfeldolgozókat), az kizárólag a Társaság szerverén tárolódik. A Felhasználó adataihoz kizárólag a Wandera Kft. munkatársa és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

 

b.                  Az Érintettek jogainak ismertetése:

Az Érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Wandera Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

·      Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

·      Elektronikus úton: info@anderella.hu

·      Telefonon: +3670/533 2572

 

 

6. Adatkezelés a honlapon történő időpont egyeztetés igénybevétele kapcsán

 

6.1.             Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása időpont egyeztetésnél

 

6.2.             Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6.3.             A kezelt adatok köre és célja:

az érintett E-mail címe, érintett azonosítása, kapcsolattartás
az érintett teljes neve, azaz a vezeték és keresztneve, érintett azonosítása, szerződés teljesítése, számlázás
az érintett telefonszáma, kapcsolattartás
az érintett által megjelölt termékkör az időpont megfelelő hosszának megadása
az érintett által kiválasztott dátum az időpont kiválasztása

 

6.4.             Az adatkezelés időtartama:

·      az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

·      a regisztráció törléséig,

·      legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 24 hónap.

 

 

7. Webáruház igénybevétele során történő adatkezelés

 

7.1.             A Webáruház szolgáltatásaink igénybevétele során (továbbiakban: Megrendelés) az alábbi adatok megadás szükséges:

·      az érintett E-mail címe

·      az érintett teljes neve, azaz a vezeték és keresztneve

·      az érintett telefonszáma

·      az érintett lakcíme

·      szállítási cím

·      számlázási adatok

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 

7.2.             A szolgáltatás igénybevevő garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a Megrendelés során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik. A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

 

7.3.             Az adatkezelés célja:  

·      szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

·       minőségi kifogások kezelése

 

7.4.             Az adatkezelés jogalapja:

·      az érintett önkéntes hozzájárulása,

·      olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

·      az Eker. tv. 13/A. § (1) és (2) és  (3) bekezdése, mely szerint

Ø az adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Ø az adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Ø az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

·      az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, amely szerint az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

·       a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése amely szerint könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

7.5.             A kezelt adatok köre és célja:

az érintett E-mail címe, érintett azonosítása, kapcsolattartás
az érintett teljes neve, azaz a vezeték és keresztneve, érintett azonosítása, szerződés teljesítése, számlázás
az érintett telefonszáma, kapcsolattartás
az érintett lakcíme, szerződés teljesítése, számlázás
bankszámlára történő banki átutalás esetén az érintett bankszámlaszáma, banki adatok. szerződés teljesítése, számlázás

esetlegesen: minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv

minőségi kifogás kezelése

 

7.6.             Az adatkezelés időtartama:

·      az adatkezelési cél megvalósulásáig,

·      a számviteli kötelezettség teljesítése kapcsán a Számv tv.ben meghatározott időtartam, azaz nyolc év.

·      minőségi kifogás esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében öt év  (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)

·      a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv esetében annak felvételétől számított 3 év (19/2014 (IV.29.) NGM rend. 4§ (6) bekezdés).

A webáruházban használt egyéb sütik/cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás itt érhető el:

https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228

 

7.7.             A Wandera Kft. a Felhasználó adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság szerverén tárolódik. A Felhasználó adataihoz kizárólag a Wandera Kft. munkatársa és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

 

7.8.             Az Érintettek jogainak ismertetése:

Az Érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Wandera Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

·      Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

·      Elektronikus úton: info@anderella.hu

·      Telefonon: +3670/533 2572

 

8. Adattovábbítás harmadik fél részére

 

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

 

8.1.             Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

·      honlap üzemeltetése:

Név: Shoprenter Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129

Elérhetőség: info@shoprenter.hu

 

·      informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltatás érdekében:

Név: Total Studio Kft.

Székhely:1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24.

Elérhetőség: info@totalstudio.hu.

 

·      könyvelés:

Név: Stimmel F. Cs. Kft

Székhely: 6724 Szeged; Gyöngytyúk utca 22. I/4.

Elérhetőség: 0630/20-582-50

 

·      futárszolgálat, a megrendelt termék kiszállítása érdekében

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Elérhetőség: Surman.Emese@posta.hu

 

·      futárszolgálat, a megrendelt termék kiszállítása érdekében

Név: FoxPost Zrt.

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

Elérhetőség: info@foxpost.hu

 

·         Online fizetés

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Intézmény azonosító: 14859034

Telefon: + 36 1 464 70 99

 

·         Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

MNB regisztrációs szám: H-EN-I-670/2019

Elérhetőség: info@szamlazz.hu

 

8.2.             Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

8.3.             Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 

9. Adatkezelés biztonsága

 

9.1 Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja, megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

 

9.2 Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 

 

10. Az érintett jogai

 

10.1.         Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az érintett részére jelen Adatvédelmi tájékoztató biztosítja az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

 

10.2.         Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

·      adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,

·      az adatkezelés céljáról, jogalapjáról

·      és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról

·      az érintett személyes adatok kategóriáiról

·      az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,

·      adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,

·      az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

·      az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

·      adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában.

Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

 

10.3.         Érintett helyesbítéshez való joga:

Érintett kérheti pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelőtől. Adatkezelő az érintett kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

 

10.4.         Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (azok másolatát, másodpéldányát) különösen alábbiak esetén feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki:

·      az adatkezelés célja megszűnt,

·      az érintett visszavonja az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs,

·      az érintett tiltakozik az adatkezelése,

·      az adatkezelés jogellenes,

·      adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

10.5.         Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

·      amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,

·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,

·      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

·      amennyiben érintett  az adatkezelése ellen tiltakozik azon  időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

10.6.         Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

·         az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

·         az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

10.7.         Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag

·      az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

·      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

·      közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

10.8.         Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. a. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.9.         Érintett jogainak biztosítása

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

·      Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

·      Elektronikus úton: info@anderella.hu

 

 

11. Jogorvoslati lehetőségek

 

11.1.         Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Wandera Kft-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

·      Postai úton: 2360 Gyál, Árpád utca 13.

·      Elektronikus úton: info@anderella.hu

 

11.2.         Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Név: Szegedi Törvényszék

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf.408.,

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562-500

 

11.3.         Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az oldal tetejére